متخصص قلب در تهران
مرور برچسب

نارسایی تریکوسپید

نارسایی تریکوسپید (mild tr در اکو قلب) چیست؟

عبارت mild tr در تنیجه آزمایش اکو قلب به نارسایی دریچه تری کوسپید (دریچه ای که دهلیز راست را از بطن راست جدا می کند) قلبی اشاره دارد. mild tr در اکو قلب زمانی اتفاق می افتد که این دریچه به درستی بسته نمی شود و باعث برگشت رو به عقب خون…